Hur bygger man en discgolfbana?

Det är hög efterfrågan på discgolfbanor runt om i världen just nu. Discgolf är en av världens snabbast växande sporter, speciellt i de nordiska länderna och USA.
Sporten är lätt att ta till sig inom alla åldrar och skeenden i livet. Discgolf är en billig aktivitet att börja med och högst social på köpet. Discgolf har en tendens att få igång människor som normal sett inte aktiverar sig inom andra fysiska aktiviteter eller sporter.

Som den utomhussport där alla använder sin egen utrustning, har discgolf visat sig vara ett säkert val och har haft en aldrig tidigare skådad tillväxt under årets covid-19 pandemi. Discgolfbanor översvämmas utav nya spelare som provar disgolf för allra första gången. Självklart! En runda discgolf är en njutbar promenad i naturen, i vilken du får frisk luft, motion och skådespelet av att se din discs flykt i naturens rum.

Var kan du bygga en bana?

En tävlingsbana kräver rätt markförutsättningar.

 

Det markområde som behövs definieras utav banans huvudsakliga målgrupp:  Vilka är banan främst anlagd för och vilken typ av användning är dess syfte? Motion/rekreation, tävling? När ett passande markområde lokaliserats, måste du naturligtvis ta reda på vem som är markägare.

 • Skolbana (3-6 hål) 1-2 hektar
 • Nybörjar/rekreationsbana (9-12 hål) 2-5 hektar
 • Nybörjar/rekreationsbana (18 hål) 5-8 hektar
 • Professionell tävlingsbana (18-27 holes) 10-20 hektar


Rekommendationer för en discgolfbana:

 • Åtkomlig, enkelt att nå via kollektivtrafik och med bil.
 • Väta och/eller bergig mark ger stora utmaningar.
 • Inte så mycket annan aktivitet. Du måste riskminimera för andra användare, i synnerhet i stadsparker.

Bonus material:

 • Höjd och andra topografiska parametrar
 • Variationsrik och vacker natur
 • Vatten

Strukturera ett banprojekt

Du bör ta med i beräkning att det kan ta tid att få tillstånd och godkännanden. Vanligtvis behöver du säkerställa att discgolf är godkänt att anlägga på marken och senare dialog bör säkerställa vilken typ av vegetation och träd man har tillstånd att fälla. Du kan oftast inte själv påverka behandlingstiden för dessa tillstånd. Där av är det en bra idé att räkna med minst ett år att slutföra projektet. Med god planering, säkerställd budget, tydlig struktur och ansvarsområden inom projektet kanske ni kan spela inom sex månader! Med detta i åtanke kommer erat projekt rulla på smidigt.

Projektets tidslinje

 • Potentiellt område funnet -> Efterfråga tillstånd från markägare -> Få tillstånd
 • Fråga efter offert hos banleverantör
 • Finansiering-> Kommunal finansiering / Leader / Sponsorer och partnerskap -> Finansiering klar -> Bekräfta offert
 • Bandesign
 • Fälla träd. Rensa området. Landskapsarkitektur -> Avlägsnande av träd och ris
 • Ta emot banmaterial -> Installera banmaterial
 • Bankartor, hålskyltar, sponsordetaljer, utformning hålspecifik information -> Printade och levererade kartor
 • Banan är klar! -> Invigning!
Hitta hjälp utav lokala sponsorer vid finansiering.

 

Projekt Budget

De flesta discgolfbanor är byggda genom kommuner, en del genom privat sektor. I de länder discgolfscenen är större byggs även discgolfbanor genom lokala föreningar, vilka ofta önskar anlägga mer avancerade banor att utveckla sitt spel vidare på. Samt bedriva lokala, nationella eller till och med internationella tävlingar på, beroende på ambitionsnivå och storlek. Dessa banor attraherar även spelare längre ifrån den lokala positionen och tävlingar. Om man ser till kostnad per spelare är discgolf svårslaget. En väl designad bana är ofta fullbelagd stora delar av året och är oerhört kostnadseffektiv.

Banor ritas i alla former och storlekar. En enkel instegsbana kan designas och anläggas exempelvis nära en skola för ett par tiotusen kronor. Om man ser till nästa steg är en rekreationsbana om en 9-håls bana ofta anlagd för under 100.000kr. Ser man till de nordiska länderna är behovet som allra högst, här finns även procentuellt än högre fördelning utav 18-hålsbanor och trycket för nya tävlingsbanor.

Den enskilt största kostnaden för ett större projekt är att anlägga en parkeringsplats, då detta ofta kräver att flytta markmassor. En erfaren bandesigner kan använda befintlig natur för att skapa intressanta hål utan att förändra markförhållanden eller jord. Skall man skapa en internationell mästerskapsbana kan det krävas större åtgärder.

Premiumbanor

Järva DiscGolfPark är en av världens populäraste banor

 

Premiumbanor som Järva DiscGolfPark eller Tampere Disc Golf Center drar till sig spelare från hela världen. Discgolfturism är en växande trend och världens mest populära banor drar till sig tiotusentals människor årligen (ex. över 30.000 betalande på Järva DGP, 2020), vilket i sin tur betyder tillväxt för lokala hotell, restauranger och övrig service. European Open är staden Nokias största årliga tävling med tiotusentals människor i publik, vilket även marknadsför staden för miljontals discgolf fans runt om i världen.

Green 17 från Disc Golf European Open på The Beast I Nokia

 

Det finns ett ständigt ökande behov av discgolfanläggningar i de nordiska länderna. Dessa banor har en kombination av ett förstklassigt läge och professionell bandesign som tar hänsyn till spelare inom alla nivåer. Kostnaderna för en premiumbana beror högst på hur mycket markarbete som behövs. När vi enbart baserar kostnaderna på grundbehovet (material för bana och marksättning, samt design och grafik) för en 18-hålsbana hamnar priset på runt 180.000kr. Om ni önskar en bana om 27 hål med alternativa utkastplatser och korgplaceringar för både rekreationsspelare och tävlingsspelare bör ni kalkylera med runt 300.000 för grunderna. I ett etablerat område kan det bästa alternativet vara att anlägga flera olika 9/18/27-hålsbanor på samma plats för att utveckla i än högre grad. Ett bra exempel på detta är DiscGolfPark World i Heinola, Finland (2020).

Byråkrati – på gott och ont

Banprojekt innebär att man behöver arbeta med myndigheter och förvaltningar och att följa olika regler och förordningar. Vissa är förutsägbara, andra behöver inte vara det. Trädfällning är en sådan sak som självklart behöver tillstånd och på vissa platser enbart kan göras utanför häckningsperiod. Saker och ting kan ofta ta längre tid än väntat med formulär som exempelvis hur många träd är det tänkt att hugga. Ingen försöker medvetet sakta ned projektet men det är bra att ta med extra tid i beräkningarna.

Lyckligtvis ses discgolfbanor nästan alltid som en positiv utveckling, så nämnder och förvaltningar är ofta villiga att hjälp till. Det är viktigt att börja kontakta de berörda parterna tidigt och ta reda på vilken typ av information och åtgärder som behövs. Ni behöver kommunicera och samordna med till exempel markägare och park- och fritidsförvaltning eller motsvarande kommunala enheter i erat lokala samhälle.

Bandesign

Professionell design får er bana att sticka ut

 

Många är de discgolfspelare som känner att de kan designa en bra discgolfbana, lokalt anknutna åsikter är värdefulla i bandesign. En professionell bandesigner vet dock hur man bäst använder ett angivet område. Säkerställer att banan minimerar risker och att banan är säker för spelare och andra användare utav området. Tar med saker som till exempel erosion i beaktande och anpassar banan för den avsedda huvudmålgruppen.

Att ta in professionell hjälp är kostnadseffektivt. Det är en mindre kostnad i den övergripande budgeten och riskminimering självt är vanligtvis ett gott skäl nog att göra denna investering (ni slipper designa om farliga hål). Discgolfspelare känner även till de främsta bankonsulterna och bara deras namn lockar spelare till de banorna.

Ett designprojekt innefattar att kartlägga marken och området i stort, utforma de enskilda hålen och sammaflätningen utav dessa till ett logiskt flöde av banan från starthål till sista green. Så även att producera skisserna för att gafiskt förädla de till informationsskylt/översiktskarta och hålskyltarna. En kort skolbana kan designas på en dag, medans en mästerskapsbana kan ta över två veckor att designa.

En översiktsskylt är ett av banans viktigaste produkter

 

Banmaterial

Enskilt viktigast material för en discgolfbana är korgen. Du bör alltid gå efter den allra högsta kvalitet på denna produkt er budget tillåter.
En bra och tillgänglig bana har alltid information, med det menar vi översiktsskylt och hålskyltar. Växlar man upp detta har man en än bättre bana och totalupplevelse om man inkluderar nästa utkast/next tee skyltar och andra skyltar där det behövs.

Varje hål behöver ett utkastområde, idealiskt är detta konstgräs. De två vanligaste utkastplatserna (TeePads) mäter 2m * 4m samt 1,5m * 2,5m. Den mindre varianten av utkast rekommenderas främst för hål upp till max 80m. Discgolfspelare själva föredrar i stort alltid större utkastplatser om de själva får bestämma.

Ni kan få er bana att sticka ut från mängden genom större skyltsystem och anpassade färgval. Om ni har sponsorer på er bana är detta extra intressant att tänka på.

Röjning av undervegetation höjer upplevelsen av banan

 

Anlägga en bana

Kostnaderna för banans konstruktionsfas liknar ofta budgeten i storlek för discgolfmaterial och tjänster. Konstruktionsfasen innefattar trädfällning, gallring, rensa och ta bort ris, marksätta betongfundament (finns alternativ) för korgar och skyltar, ordna material för utkastplatserna (sand, grus, träram), eventuella maskinkostnader och för själva arbetstiden. Om banan anläggs främst utav ideell kraft så som utav en lokal förening, påverkas självklart budgeten.

Den mest tidskrävande delen tillsammans med beroende på storlek utav fällning och gallring, är att rensa hålens kastvägar/fairways. Aspkloner eller ett snår av ung pil med mycket underväxt skiljer sig mycket från äldre tallskogar. Både i hur mycket man behöver gå in och hur mycket tid det kräver.

Nästa steg, ni behöver tid för att konstruera utkastplatserna. Ni bör bygga en träram för utkastet, vilket innebär att man långsiktig sparar tid, men ger initialt mer arbete och kostnad. Installation utav ett utkast kräver cirka en dag för en person.

Kontakta oss för att starta erat projekt!

Tillbaka till artiklar